Üyelik Sözleşmesi

Tunaelektronik.net Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR
İşbu Sözleşme, aşağıda kimlik bilgileri bulunan taraflar arasında, aşağıdaki şartlarda, imzalanarak, imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Tuna Elektronik
Adres:  Erişteci sokak
Karaköy Pasajı Kat:2 No:22 Karaköy
Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0 212 292 67 85 - 292 66 49
Faks: 0 212 243 46 51
İmza:...........................................................
 
MÜŞTERİ
Şirket Adı (Varsa):............................................
Vergi Dairesi:.....................................................
Vergi No / Vergi Kimlik No:.............................
Adres:..................................................................
.............................................................................
Telefon:...............................................................
Belgeç:.................................................................
E-posta:...............................................................
İmza:....................................................................
İsim:.....................................................................
Soyad:..................................................................
Unvan:..................................................................
Tarih:...................................................................
Madde – 1 SÖZLEŞMENİN AMACI:
İşbu sözleşmenin amacı, Müşteri tarafından talep edilen, ve tunaelektronik tarafından kabul edilen Sipariş Formu'nda belirtildiği üzere, herhangi bir tunaelektronik  Hizmetinin  satın alınmasına ve kullanımına ilişkin koşulları belirlemek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile hüküm ve koşulları tesbit etmektir. "Kontrol Paneli" Müşterinin tunaelektronik 'den  aldığı hizmetlerin idaresi için kullanılan tunaelektronik ' nin  sağladığı çevrimiçi arabirimdir. Ürünleri kullanabilmek için, müşterinin kayıt olması ve sözleşmede belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Müşteri, "Kabul ediyorum" cümlesinin (diğer ismiyle Sözleşme Kutusu'nun) yanındaki boş onay kutucuğunu işaretleyerek, bu sözleşmeyi okuduğunu beyan eder ve işbu belgede bulunan sözleşme hüküm ve koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşteri, sipariş formunu çevrimiçi göndererek, bunun imzasına eşdeğer olduğunu da kabul eder. İşbu sözleşmenin çevrimiçi olarak Müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, Müşteri'nin üye olurken sipariş formuna girilmiş olan tüm bilgiler, yukarıdaki girilmesi gereken bilgilerin yerine girilmiş sayılacaktır. Yine Müşteri, çevrimiçi olarak vermiş olduğu her türlü bilginin doğru ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.
 
 
 
Madde – 2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
2.1            Ürünlerin Kullanımı. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (kısaca KEKP), Ürünlerin kullanımına ilişkin genel kural ve prosedürleri anlatır. Tunaelektronik  Çevrimiçi Gizlilik Politikası,  Müşterinin Plan(lar)ının kullanımıyla ilgili bilgilerini, tunaelektronik ' in nasıl alacağı, saklayacağı, işleyeceği ve kullanacağına ilişkin hükümleri içermektedir. tunaelektronik ' in Gizlilik Politikası, Tunaelektronik ' in web sitesinde bulunmaktadır ve herhangi bir zamanda güncellenebilir, güncelleme Takvim'de en az bir hafta öncesinden beyan edilir. Müşteri, sunucu için kayıt olduğunda, KEKP ve KEKP'de yapılan herhangi bir değişikliğe bağlı olacağından, Müşteri KEKP'yi dikkatle okumalıdır. Müşterinin KEKP'yi ya da işbu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi durumunda tunaelektronik, Müşterinin Plan(lar)ını, Müşteriye önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.
2.2            İçeriğe İlişkin Gereksinimler. Plan(lar)ın kullanımı, İnternet Programlama Dili, protokoller, yazılım ve benzeri hakkında belli bir seviyede bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu bilgi, müşterinin web sitesinin kullanımı ve içeriğine göre farklılık gösterebilir. Müşteri ya da müşterinin site şefi (webmaster),  web sitesini sürdürmeye ilişkin gerekli bilgiye sahip olmalıdır, çünkü bu tip bilgiyi sağlamak, danışmanlık yapmak ya da öğretmek; veya müşteri ve tunaelektronik ' in  üzerinde anlaşmış olduğu Plan(lar)ın dışında bir müşteri hizmeti vermek tunaelektronik'in sorumluluğu dahilinde değildir.
2.3            Hizmet Kalitesi. VeriTeknik kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli bütün dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür ancak bunları garanti etmemektedir. VeriTeknik, hizmet kesintisi, geçici gecikme ya da Plan(lar)ın kesilmesi sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. VeriTeknik'in ve personelinin üzerine düşen bütün dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, iddiasını ispat ile mükelleftir. 
2.4            Sınırlı Sorumluluk. tunaelektronik, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; tunaelektronik  hizmetlerinin veya Plan(lar)ın kullanımı veya kullanılamaması; tunaelektronik  hizmetleri veya Plan(lar) dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir tunaelektronik  sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair tunaelektronik ' in uyarılmış olsa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi, tunaelektronik  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
2.5            Taahhüt. Müşteri, tunaelektronik ' in, Müşteriye sağlamış olduğu Plan(lar)'ın kullanımından, doğrudan ya da dolaylı olarak doğabilecek her türlü sorumluluk, zarar, dava ve yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve benzeri masraflardan zarar görmesini engelleyeceğini ve bunlara karşı tunaelektronik  koruyacağını, böyle bir durumda tunaelektronik  tarafından onaylanan bir avukat tarafından savunulacağını taahhüt eder.
2.6            Red. Müşteri, tunaelektronik  sunucularından, ağ göbeklerinden ya da Internetten geçen bilginin içeriği hakkında tunaelektronik ' in hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ya da bunlar üzerinde hiçbir denetimi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tunaelektronik ' in sunduğu bütün servisler "olduğu gibi"dir ve bilgisayar donanımı veya iletişim sistemlerine, ve benzerlerine bağlı olarak orataya çıkabilecek arızlar sonucu yaşanabilecek performans kaybına karşı hiçbir garanti içermez. 
2.7             Plan(lar)ın Otomatik Olarak Güncellenmesi. Tunaelektronik, aylık Plan(lar)ın fiyatı değişiyor olsa bile, Müşteri'ye hiçbir bildirim yapmaksızın, Müşterinin sahip olduğu Plan(lar)ı otomatik olarak güncelleyebilir. 
2.8         Promosyonlar. Tunaelektronik, promosyonları herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Promosyonun, promosyon hüküm ve koşullarına aykırı hale gelmesi durumunda, tunaelektronik daha önceden Müşterinin hesabına sunulmuş böyle bir promosyonu kaldırma hakkına sahiptir. Promosyonun hangi hallerde aykırı duruma geldiğini belirleme hakkı tek taraflı olarak tunaelektronik aittir. Hükümlerin ya da Müşteri hesabının yenilenmesi üzerine, Promosyon hükümleri ve fiyatları, yenilenmiş hükümlere ya da hesaplara uygulanmaz. tunaelektronik ' in promosyonlar aracılığıyla Müşteriye sunduğu herhangi bir iade, promosyonun müşteriye verilme tarihinden itibaren Müşteri tarafından 30 gün içinde istenebilir. Belirlenen promosyon tarihleri dışındaki herhangi bir promosyon talebi reddedilecektir. 
2.9         İcraat. VeriTeknik, işbu sözleşme koşullarını ihlal eden, sakıncalı, üçüncü şahısların haklarına tecavüz eden, yasaları ihlal potansiyeli olan herhangi bir içeriği sınırlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. tunaelektronik, koşulların, üçüncü şahısların haklarının ya da yasaların ihlal edildiğinin farkına varması üzerine, acilen (1) Plan(lar)ı sınırlandırmak, (2) Plan(lar)ı duraklatmak ya da sözleşmeyi feshetmek, ve/veya (3) Tunaelektronik 'in herhangi bir donanımının ya da bütün donanımlarının kullanımını kısıtlamak ya da sonlandırmak ve benzeri düzeltici faaliyetlerde bulunmak hakkına sahiptir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bu haklar Tunaelektronik i, Plan(lar) aracılığıyla ulaşılabilir kılınan bilgileri sürekli izleme ve denetlemeye zorunlu kılmaz. Tunaelektronik ,  düzeltici faaliyet öncesi Müşterinin ödemiş olduğu hiçbir harç ya da ücreti Müşteriye geri ödemekle yükümlü değildir. 
2.10         İfşa Etme.  Kanuni yükümlülüklerin gerektirmesi ya da devletten gelecek talep üzerine, Tunaelektronik sistemlerini ya da müşterilerini korumak amacıyla, ya da Tunaelektronik  işlerinin ve donanımının kalitesini, işlevselliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, kendi sistemlerinde bulunan gerekli gördüğü ya da uygun bulduğu, kullanıcı profili (isim, e-posta adresi vb), kullanım geçmişi, malzemeler ve benzeri her türlü bilgiyi ifşa etme hakkına sahiptir. Tunaelektronik, yasalara ya da düzenlemelere aykırı olduğundan şüphelendiği her türlü faaliyeti, ilgili kanuni mercilere, müfettişe, savcıya veya ilgili üçüncü şahıslara rapor etme hakkını saklı tutar. 
2.11         Tazminat. Müşteri, (1) Müşterinin işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm, koşul ya da teminatını veya herhangi bir uygulanabilir politikasını ihlali ya da bunlara uymaması; (2) Müşterinin Plan(lar)ı uygunsuz ya da yasalara aykırı şekilde kullanması; ya da (3)  Müşterinin herhangi bir fikri mülkiyeti (ticari marka, telif hakkı, patent, ticari sırlar ve benzeri) veya üçüncü şahsın haklarını ihlali, ihlal ettiği iddiası, veya kötüye kullanması ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek tüm hukuki sonuçlardan, zararlardan ve masraflardan, avukatlık ücretleri, yargılama ve icra giderlerinden sorumlu olduğunu, bunların talep edilmesi halinde nakden ve defaten Tunaelektronik ve ona bağlı şirketlere ve bayilere (ve bunların ayrı ayrı çalışanlarına, yöneticilerine ve temsilcilerine) ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2.12        Sağlanan Servise Erişebilme Garantisi. Tunaelektronik, sunucularının yılın %99'unda erişilebilir halde olacağını garanti eder. Yılın kalan %1'inde sunucular şu kesintilerden dolayı erişilebilir olmayabilir: yazılım kurulumu ya da güncellenmesi, donanım kurulumu ya da bakımı, bantgenişliği arızası ve sistem ön yüklemeleri veya VeriTeknik tarafından uygun görülen başka elzem durumlar. VeriTeknik, arızalar dışındaki, sayılan bu bakım, onarım, güncelleme ve benzeri durumları 1 hafta önceden Tunaelektronik web sitesindeki takvimde duyurur. Bununla birlikte sıralanan şu kesintilerden dolayı sunuculara erişim sağlanamaması durumunda işbu hükümdeki garanti/garantiler geçerli değildir: Müşterinin servis sağlayıcısı, Türk Telekom'un ya da SuperOnline'ın İnternet omurgasındaki arızalar, DDoS ve diğer servis engelleyen ataklar, müşterinin dosya yükleme sırasındaki ihmalleri, düzensiz DNS ayarları, Alan adı son kullanma tarihi bitimi, Müşterinin Kontrol Paneli aracılığıyla yaptığı hatalar, ya da müşteri tarafından yol açılan herhangi başka bir durum veya durumlar. Tunaelektronik ' nin altyapısı, belirtilen bakım ve onarımlar dışında uzun bir zaman süresince çevrimdışı ise, sunucuya erişilemeyen bu süreyi Tunaelektronik tazmin eder. Tazminat, sunucunun hizmet dışı olduğu süre için verilir. Ayrica, Tunaelektronik ' nin yılın %99'unda işler halde bulunma durumuna uymaması halinde, müşteri hesabına abone olunan Plan(lar)'a ücretsiz bir ay ek hizmet eklenecektir. Bu tazminat ile ilgili yönergeler websitemizde anons edilecektir. 
2.13         Reklam. Tunaelektronik, her türlü tazminat, ödeme ya da ödül verme zorunluluğundan muaf olarak,  Müşterinin ismini veya Tunaelektronik ' nin müşterisi olduğu durumunu aksi belirtilmedikçe, reklam ve tanıtım amaçlı ya da mevcut veya olası müşterilere dağıtılan veya sunulan benzer materyallerde portföy amaçlı olarak kullanabilir. 
2.17         Hizmetin Reddi. Tunaelektronik herhangi bir müşteriye hizmet sunmayı, vermeyi, sebep göstermeksizin ve istediği zaman reddetme hakkını saklı tutar.
2.18         Tunaelektronik ' nin işbu sözleşmede düzenlenen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir surette feragat olarak nitelendirilemez.
 
Madde – 3 GENEL HÜKÜMLER
3.1            Sözleşmenin Değiştirilmesi/Güncellenmesi. Tunaelektronik işbu sözleşmenin maddelerini istediği zaman tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Tunaelektronik zaman zaman, tek taraflı olarak, böyle bir değişikliğin hem hâlihazırdaki hem de gelecekteki müşterilere nasıl ve ne zaman uygulanacağına karar verme hakkını da saklı tutar. Herhangi bir değişiklik ya da güncelleme Tunaelektronik ' nin web sitesine kaydedildiği anda yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Tunaelektronik bu durumda, işbu belgedeki herhangi bir düzeltmeyi ya da değişikliği sadece Tunaelektronik ' in web sitesindeki Kontrol Paneli'ndeki Oturum Açma sayfasında bir duyuru olarak 30 gün boyunca yayınlar. Müşterinin Tunaelektronik ' in Plan(lar)ını kullanmaya devam etmesi, herhangi bir değişikliği ya da yeniden düzenlemeyi ve bu şartlar altında hizmet almaya devam etmeyi kabul ettiği anlamına gelir.
3.2             Sözleşmenin Tümü. İşbu sözleşme, Müşteri ve Tunaelektronik arasındaki bütün sözleşme ve kontratları, protokol ve ek sözleşmeleri de içerir, şöyle ki daha önceden yapılmış her türlü sözleşme, protokol, ek sözleşme işbu sözleşmeye eklenmediği sürece hüküm ifade etmez ve müşteri işbu sözleşmeyi imzalamak suretiyle diğer her türlü sözleşmenin, kontratın, verilmiş sözün/sözlerin, vaadlerin, yapılmış tanıtımların, protokollerin, ek sözleşmelerin ve benzerlerinin işbu sözleşmenin geçerli olmasıyla birlikte hiçbir geçerliliği olmayacağını kabul eder.
3.3            Yasalar. İşbu sözleşmenin tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre idare edilecektir.   Müşteri bütün yasa ve düzenlemelere uymakla ve Müşterinin bunlara kendisinin uymaması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan Tunaelektronik 'ni korumakla yükümlüdür. Müşteri, mevcut ya da gelecekteki yasaları, düzenlemeleri ya da devlet politikasını ihlal eden herhangi bir durumunun ortaya çıkması halinde, Tunaelektronik ' in işbu sözleşmede düzenlenmiş Tunaelektronik 'e ait taahhütlerini yerine getirmek zorunda bırakılamayacağını kabul eder. Müşteri Plan(lar)ını, kitle imha silahlarının, yasaklanmış kimyasal, biyolojik ya da nükleer silahların veya roketlerin dağıtımı ve benzeri suç teşkil eden ve Türkiyede yürürlükte olan ithalat ve ihracata yönelik tüm yasal düzenlemeleri ihlal eden durumlarla ilgili kullanamaz. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Hazine Müsteşarlığı, ya da ilgili başka bir merci tarafından ambargo konmuş ve ticari faaliyetlerin sınırlandırıldığı bir ülkede ikamet etmediğini, bu ülkenin vatandaşı olmadığını, bu ülkede bulunmadığını, ya da bu ülkenin denetimi altında bulunmadığını taahhüt eder.

24 Ekim 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; mevcut yer sağlayıcıların, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay içerisinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvurarak "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi" almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, bayilik hizmeti almış olan müşterinin "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" alması zorunludur. Aynı şekilde sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin de "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" alması ya da sunucularında tuttuğu alan adı bilgisini her ayın sonunda Tunaelektronik 'e bildirilmesi zorunludur. Sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin günlüklerini 6 ay boyunca saklaması ya da Tunaelektronik ' in saklaması için  başvurması gerekmektedir, bu başvuruyu yapma sorumluluğu ve kütük akış biçimini Tunaelektronik ' in istediği düzende yapılması müşteri sorumluluğundadır.
3.4             Sözleşmenin Geçerliliği. Sözleşmenin tamamındaki koşullardan herhangi birinin yasalara aykırı, geçersiz, ya da herhangi bir sebeple uygulanamaz olması durumunda, bu koşul sözleşmeden ayrı olarak değerlendirilir ve sadece o hükmün geçersizliği söz konusu olur, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.  İlgili hükmün geçersizliği durumunda, Tunaelektronik  Müşteriye olan yükümlülükleri, Müşterinin Tunaelektronik ' e hizmet için ödediği miktarla sınırlı olacaktır ve Müşterinin bu miktarı, ilgili maddenin geçersiz sayılması tarihini izleyen 3 ay içinde talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, Müşteri maddenin geçersizliğinden doğan para iadesi hakkını kaybetmiş sayılır. 
3.5             Teminat ve Beyanlar. Müşteri, Tunaelektronik 'e (1) 18 yaş veya üzerinde olduğunu (2) bu sözleşmeyi imzalayacak yasal ehliyete sahip olduğunu; (3) Plan(lar)ını sadece yasal amaçlarla kullanacağını ve işbu Sözleşme ve bağlı tüm politika ve kurallara uygun kullanacağını; (4) Plan(lar)ından maddi olarak sorumlu olacağını; (5) yasal olmayan sitelere link vermeyeceğini; (6) Plan(lar)ının kullanımıyla başkaları tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir kılınan veya dağıtılan, içerik, iddia, teminat, garanti, işin şekli ya da işin yapıldığı adres ve benzeri her türlü materyalin doğruluğunu tasdik ettiğini; (7) içeriğin herhangi bir üçüncü şahsın haklarını (fikri mülkiyet hakları da dahil) ya da yürürlükteki yasa, düzenleme veya kuralları ihlal etmeyeceğini, ve özellikle Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Hukuk Mevzuatının getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini, aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6             Takvim Müşteri Tunaelektronik ' in yapacağı her türlü konudaki duyurular için, Tunaelektronik  web sitesindeki tavimi düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri'nin takvimi takip etmemesi sonucu doğabilecek her türlü aksaklık, zarar ve benzeri, müşterinin kendi sorumluluğudur.
 
Madde – 4 FİYAT ve ÖDEME:
4.1            Ödeme. Tunaelektronik Plan(lar)ı "abonelik" sistemi değildir, hizmet başlangıcı ile ücrete tabidir. Müşterinin Plan(lar)ı için gereken bütün ücretler, Plan(lar)ın en güncel fiyatlarına göre, Tunaelektronik hizmeti sağlamaya başladığı anda, Tunaelektronik ' e ödenecektir. Müşteri, kayıt olmasından hemen sonra, Plan(lar)ı için kredi kartı, havale ya da kişisel çek kullanarak ödeme yapmak durumundadır. Müşteri, Plan(lar)ı için ödeme yapmasının hemen ardından,  Plan(lar)la ilgili her türlü ücretlendirmeyi yapma hakkını Tunaelektronik ' e vermiş olur. Müşterinin çekle ödeme yapmayı tercih etmesi durumunda, Müşteri Tunaelektronik ' e, belirtilen miktarları, Müşterinin banka hesabından otomatik olarak Müşterinin Kontrol Panelindeki bakiyesine aktarma yetkisini verir. Müşterinin kredi kartı ile ödeme yapması durumunda, kartı ile ilgili, Tunaelektronik ' in müşteriden hizmet bedelini tahsil etmesine engel olacak herhangi bir değişiklikten (kart numarası, son kullanma tarihi, kartın iptal edilmesi, ve fatura adresi ve benzeri) Tunaelektronik ' i haberdar etmekle yükümlüdür. Çek / para havaleleri, her gerektiğinde olacak şekilde, web sitesinde bulunan Ödeme Bilgileri bölümünden planlanarak gönderilebilir. Çek / Para havalelerinin geri ödenmesi söz konusu değildir. Buna ek olarak, 30 Günlük Para İadesi Garantisi de çek ödemelerinde geçerli değildir.
 
Madde – 5 UYUŞMAZLIK:
5.1            Uyuşmazlık. Müşteri, işbu belgedeki sözleşme şartlarını ya da Tunaelektronik ' in herhangi bir direktifini kabul etmemesi halinde, sipariş formundaki "Kabul Ediyorum" kutucuğunu işaretlemez, böylece Müşterinin Plan(lar)ı oluşturulamayacaktır. Müşteri HERHANGİ BİR Tunaelektronik  belgesinde yapılacak herhangi bir değişikliği onaylamadığı takdirde, Tunaelektronik 'i hemen işbu sözleşmeyi feshettiğine ve böylece Tunaelektronik 'de olan Plan(lar)ını da sona erdirdiğine ilişkin haberdar etmelidir.
5.2             Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Tunaelektronik ' in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks veya e–posta sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin Tunaelektronik  ile Müşteri arasındaki ilişkilerde dayanak aranmaksızın ve teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. Tunaelektronik  defter kayıt ve belgelerinin esas alınacağına dair işbu madde, taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlık durumunda Tunaelektronik kayıtları esas alınır.
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda istanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 
Madde – 6 TEBLİGAT ADRESİ:
 
Müşteri tüm tebligatlar için Tunaelektronik 'e bildirdiği adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini Tunaelektronik ' e derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, Tunaelektronik  kayıtlarında bulunan adresine yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Tunaelektronik.net Üyelik Sözleşmesi
TARAFLAR
İşbu Sözleşme, aşağıda kimlik bilgileri bulunan taraflar arasında, aşağıdaki şartlarda, imzalanarak, imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Tuna Elektronik
Adres:  Erişteci sokak
Karaköy Pasajı Kat:2 No:22 Karaköy
Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0 212 292 67 85 - 292 66 49
Faks: 0 212 243 46 51
İmza:...........................................................
 
MÜŞTERİ
Şirket Adı (Varsa):............................................
Vergi Dairesi:.....................................................
Vergi No / Vergi Kimlik No:.............................
Adres:..................................................................
.............................................................................
Telefon:...............................................................
Belgeç:.................................................................
E-posta:...............................................................
İmza:....................................................................
İsim:.....................................................................
Soyad:..................................................................
Unvan:..................................................................
Tarih:...................................................................
Madde – 1 SÖZLEŞMENİN AMACI:
İşbu sözleşmenin amacı, Müşteri tarafından talep edilen, ve tunaelektronik tarafından kabul edilen Sipariş Formu'nda belirtildiği üzere, herhangi bir tunaelektronik  Hizmetinin  satın alınmasına ve kullanımına ilişkin koşulları belirlemek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile hüküm ve koşulları tesbit etmektir. "Kontrol Paneli" Müşterinin tunaelektronik 'den  aldığı hizmetlerin idaresi için kullanılan tunaelektronik ' nin  sağladığı çevrimiçi arabirimdir. Ürünleri kullanabilmek için, müşterinin kayıt olması ve sözleşmede belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Müşteri, "Kabul ediyorum" cümlesinin (diğer ismiyle Sözleşme Kutusu'nun) yanındaki boş onay kutucuğunu işaretleyerek, bu sözleşmeyi okuduğunu beyan eder ve işbu belgede bulunan sözleşme hüküm ve koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşteri, sipariş formunu çevrimiçi göndererek, bunun imzasına eşdeğer olduğunu da kabul eder. İşbu sözleşmenin çevrimiçi olarak Müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, Müşteri'nin üye olurken sipariş formuna girilmiş olan tüm bilgiler, yukarıdaki girilmesi gereken bilgilerin yerine girilmiş sayılacaktır. Yine Müşteri, çevrimiçi olarak vermiş olduğu her türlü bilginin doğru ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.
 
 
 
Madde – 2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
2.1            Ürünlerin Kullanımı. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (kısaca KEKP), Ürünlerin kullanımına ilişkin genel kural ve prosedürleri anlatır. Tunaelektronik  Çevrimiçi Gizlilik Politikası,  Müşterinin Plan(lar)ının kullanımıyla ilgili bilgilerini, tunaelektronik ' in nasıl alacağı, saklayacağı, işleyeceği ve kullanacağına ilişkin hükümleri içermektedir. tunaelektronik ' in Gizlilik Politikası, Tunaelektronik ' in web sitesinde bulunmaktadır ve herhangi bir zamanda güncellenebilir, güncelleme Takvim'de en az bir hafta öncesinden beyan edilir. Müşteri, sunucu için kayıt olduğunda, KEKP ve KEKP'de yapılan herhangi bir değişikliğe bağlı olacağından, Müşteri KEKP'yi dikkatle okumalıdır. Müşterinin KEKP'yi ya da işbu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi durumunda tunaelektronik, Müşterinin Plan(lar)ını, Müşteriye önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.
2.2            İçeriğe İlişkin Gereksinimler. Plan(lar)ın kullanımı, İnternet Programlama Dili, protokoller, yazılım ve benzeri hakkında belli bir seviyede bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu bilgi, müşterinin web sitesinin kullanımı ve içeriğine göre farklılık gösterebilir. Müşteri ya da müşterinin site şefi (webmaster),  web sitesini sürdürmeye ilişkin gerekli bilgiye sahip olmalıdır, çünkü bu tip bilgiyi sağlamak, danışmanlık yapmak ya da öğretmek; veya müşteri ve tunaelektronik ' in  üzerinde anlaşmış olduğu Plan(lar)ın dışında bir müşteri hizmeti vermek tunaelektronik'in sorumluluğu dahilinde değildir.
2.3            Hizmet Kalitesi. VeriTeknik kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli bütün dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür ancak bunları garanti etmemektedir. VeriTeknik, hizmet kesintisi, geçici gecikme ya da Plan(lar)ın kesilmesi sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. VeriTeknik'in ve personelinin üzerine düşen bütün dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, iddiasını ispat ile mükelleftir. 
2.4            Sınırlı Sorumluluk. tunaelektronik, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; tunaelektronik  hizmetlerinin veya Plan(lar)ın kullanımı veya kullanılamaması; tunaelektronik  hizmetleri veya Plan(lar) dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir tunaelektronik  sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair tunaelektronik ' in uyarılmış olsa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi, tunaelektronik  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
2.5            Taahhüt. Müşteri, tunaelektronik ' in, Müşteriye sağlamış olduğu Plan(lar)'ın kullanımından, doğrudan ya da dolaylı olarak doğabilecek her türlü sorumluluk, zarar, dava ve yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve benzeri masraflardan zarar görmesini engelleyeceğini ve bunlara karşı tunaelektronik  koruyacağını, böyle bir durumda tunaelektronik  tarafından onaylanan bir avukat tarafından savunulacağını taahhüt eder.
2.6            Red. Müşteri, tunaelektronik  sunucularından, ağ göbeklerinden ya da Internetten geçen bilginin içeriği hakkında tunaelektronik ' in hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ya da bunlar üzerinde hiçbir denetimi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tunaelektronik ' in sunduğu bütün servisler "olduğu gibi"dir ve bilgisayar donanımı veya iletişim sistemlerine, ve benzerlerine bağlı olarak orataya çıkabilecek arızlar sonucu yaşanabilecek performans kaybına karşı hiçbir garanti içermez. 
2.7             Plan(lar)ın Otomatik Olarak Güncellenmesi. Tunaelektronik, aylık Plan(lar)ın fiyatı değişiyor olsa bile, Müşteri'ye hiçbir bildirim yapmaksızın, Müşterinin sahip olduğu Plan(lar)ı otomatik olarak güncelleyebilir. 
2.8         Promosyonlar. Tunaelektronik, promosyonları herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Promosyonun, promosyon hüküm ve koşullarına aykırı hale gelmesi durumunda, tunaelektronik daha önceden Müşterinin hesabına sunulmuş böyle bir promosyonu kaldırma hakkına sahiptir. Promosyonun hangi hallerde aykırı duruma geldiğini belirleme hakkı tek taraflı olarak tunaelektronik aittir. Hükümlerin ya da Müşteri hesabının yenilenmesi üzerine, Promosyon hükümleri ve fiyatları, yenilenmiş hükümlere ya da hesaplara uygulanmaz. tunaelektronik ' in promosyonlar aracılığıyla Müşteriye sunduğu herhangi bir iade, promosyonun müşteriye verilme tarihinden itibaren Müşteri tarafından 30 gün içinde istenebilir. Belirlenen promosyon tarihleri dışındaki herhangi bir promosyon talebi reddedilecektir. 
2.9         İcraat. VeriTeknik, işbu sözleşme koşullarını ihlal eden, sakıncalı, üçüncü şahısların haklarına tecavüz eden, yasaları ihlal potansiyeli olan herhangi bir içeriği sınırlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. tunaelektronik, koşulların, üçüncü şahısların haklarının ya da yasaların ihlal edildiğinin farkına varması üzerine, acilen (1) Plan(lar)ı sınırlandırmak, (2) Plan(lar)ı duraklatmak ya da sözleşmeyi feshetmek, ve/veya (3) Tunaelektronik 'in herhangi bir donanımının ya da bütün donanımlarının kullanımını kısıtlamak ya da sonlandırmak ve benzeri düzeltici faaliyetlerde bulunmak hakkına sahiptir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bu haklar Tunaelektronik i, Plan(lar) aracılığıyla ulaşılabilir kılınan bilgileri sürekli izleme ve denetlemeye zorunlu kılmaz. Tunaelektronik ,  düzeltici faaliyet öncesi Müşterinin ödemiş olduğu hiçbir harç ya da ücreti Müşteriye geri ödemekle yükümlü değildir. 
2.10         İfşa Etme.  Kanuni yükümlülüklerin gerektirmesi ya da devletten gelecek talep üzerine, Tunaelektronik sistemlerini ya da müşterilerini korumak amacıyla, ya da Tunaelektronik  işlerinin ve donanımının kalitesini, işlevselliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, kendi sistemlerinde bulunan gerekli gördüğü ya da uygun bulduğu, kullanıcı profili (isim, e-posta adresi vb), kullanım geçmişi, malzemeler ve benzeri her türlü bilgiyi ifşa etme hakkına sahiptir. Tunaelektronik, yasalara ya da düzenlemelere aykırı olduğundan şüphelendiği her türlü faaliyeti, ilgili kanuni mercilere, müfettişe, savcıya veya ilgili üçüncü şahıslara rapor etme hakkını saklı tutar. 
2.11         Tazminat. Müşteri, (1) Müşterinin işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm, koşul ya da teminatını veya herhangi bir uygulanabilir politikasını ihlali ya da bunlara uymaması; (2) Müşterinin Plan(lar)ı uygunsuz ya da yasalara aykırı şekilde kullanması; ya da (3)  Müşterinin herhangi bir fikri mülkiyeti (ticari marka, telif hakkı, patent, ticari sırlar ve benzeri) veya üçüncü şahsın haklarını ihlali, ihlal ettiği iddiası, veya kötüye kullanması ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek tüm hukuki sonuçlardan, zararlardan ve masraflardan, avukatlık ücretleri, yargılama ve icra giderlerinden sorumlu olduğunu, bunların talep edilmesi halinde nakden ve defaten Tunaelektronik ve ona bağlı şirketlere ve bayilere (ve bunların ayrı ayrı çalışanlarına, yöneticilerine ve temsilcilerine) ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2.12        Sağlanan Servise Erişebilme Garantisi. Tunaelektronik, sunucularının yılın %99'unda erişilebilir halde olacağını garanti eder. Yılın kalan %1'inde sunucular şu kesintilerden dolayı erişilebilir olmayabilir: yazılım kurulumu ya da güncellenmesi, donanım kurulumu ya da bakımı, bantgenişliği arızası ve sistem ön yüklemeleri veya VeriTeknik tarafından uygun görülen başka elzem durumlar. VeriTeknik, arızalar dışındaki, sayılan bu bakım, onarım, güncelleme ve benzeri durumları 1 hafta önceden Tunaelektronik web sitesindeki takvimde duyurur. Bununla birlikte sıralanan şu kesintilerden dolayı sunuculara erişim sağlanamaması durumunda işbu hükümdeki garanti/garantiler geçerli değildir: Müşterinin servis sağlayıcısı, Türk Telekom'un ya da SuperOnline'ın İnternet omurgasındaki arızalar, DDoS ve diğer servis engelleyen ataklar, müşterinin dosya yükleme sırasındaki ihmalleri, düzensiz DNS ayarları, Alan adı son kullanma tarihi bitimi, Müşterinin Kontrol Paneli aracılığıyla yaptığı hatalar, ya da müşteri tarafından yol açılan herhangi başka bir durum veya durumlar. Tunaelektronik ' nin altyapısı, belirtilen bakım ve onarımlar dışında uzun bir zaman süresince çevrimdışı ise, sunucuya erişilemeyen bu süreyi Tunaelektronik tazmin eder. Tazminat, sunucunun hizmet dışı olduğu süre için verilir. Ayrica, Tunaelektronik ' nin yılın %99'unda işler halde bulunma durumuna uymaması halinde, müşteri hesabına abone olunan Plan(lar)'a ücretsiz bir ay ek hizmet eklenecektir. Bu tazminat ile ilgili yönergeler websitemizde anons edilecektir. 
2.13         Reklam. Tunaelektronik, her türlü tazminat, ödeme ya da ödül verme zorunluluğundan muaf olarak,  Müşterinin ismini veya Tunaelektronik ' nin müşterisi olduğu durumunu aksi belirtilmedikçe, reklam ve tanıtım amaçlı ya da mevcut veya olası müşterilere dağıtılan veya sunulan benzer materyallerde portföy amaçlı olarak kullanabilir. 
2.17         Hizmetin Reddi. Tunaelektronik herhangi bir müşteriye hizmet sunmayı, vermeyi, sebep göstermeksizin ve istediği zaman reddetme hakkını saklı tutar.
2.18         Tunaelektronik ' nin işbu sözleşmede düzenlenen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir surette feragat olarak nitelendirilemez.
 
Madde – 3 GENEL HÜKÜMLER
3.1            Sözleşmenin Değiştirilmesi/Güncellenmesi. Tunaelektronik işbu sözleşmenin maddelerini istediği zaman tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Tunaelektronik zaman zaman, tek taraflı olarak, böyle bir değişikliğin hem hâlihazırdaki hem de gelecekteki müşterilere nasıl ve ne zaman uygulanacağına karar verme hakkını da saklı tutar. Herhangi bir değişiklik ya da güncelleme Tunaelektronik ' nin web sitesine kaydedildiği anda yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Tunaelektronik bu durumda, işbu belgedeki herhangi bir düzeltmeyi ya da değişikliği sadece Tunaelektronik ' in web sitesindeki Kontrol Paneli'ndeki Oturum Açma sayfasında bir duyuru olarak 30 gün boyunca yayınlar. Müşterinin Tunaelektronik ' in Plan(lar)ını kullanmaya devam etmesi, herhangi bir değişikliği ya da yeniden düzenlemeyi ve bu şartlar altında hizmet almaya devam etmeyi kabul ettiği anlamına gelir.
3.2             Sözleşmenin Tümü. İşbu sözleşme, Müşteri ve Tunaelektronik arasındaki bütün sözleşme ve kontratları, protokol ve ek sözleşmeleri de içerir, şöyle ki daha önceden yapılmış her türlü sözleşme, protokol, ek sözleşme işbu sözleşmeye eklenmediği sürece hüküm ifade etmez ve müşteri işbu sözleşmeyi imzalamak suretiyle diğer her türlü sözleşmenin, kontratın, verilmiş sözün/sözlerin, vaadlerin, yapılmış tanıtımların, protokollerin, ek sözleşmelerin ve benzerlerinin işbu sözleşmenin geçerli olmasıyla birlikte hiçbir geçerliliği olmayacağını kabul eder.
3.3            Yasalar. İşbu sözleşmenin tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre idare edilecektir.   Müşteri bütün yasa ve düzenlemelere uymakla ve Müşterinin bunlara kendisinin uymaması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan Tunaelektronik 'ni korumakla yükümlüdür. Müşteri, mevcut ya da gelecekteki yasaları, düzenlemeleri ya da devlet politikasını ihlal eden herhangi bir durumunun ortaya çıkması halinde, Tunaelektronik ' in işbu sözleşmede düzenlenmiş Tunaelektronik 'e ait taahhütlerini yerine getirmek zorunda bırakılamayacağını kabul eder. Müşteri Plan(lar)ını, kitle imha silahlarının, yasaklanmış kimyasal, biyolojik ya da nükleer silahların veya roketlerin dağıtımı ve benzeri suç teşkil eden ve Türkiyede yürürlükte olan ithalat ve ihracata yönelik tüm yasal düzenlemeleri ihlal eden durumlarla ilgili kullanamaz. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Hazine Müsteşarlığı, ya da ilgili başka bir merci tarafından ambargo konmuş ve ticari faaliyetlerin sınırlandırıldığı bir ülkede ikamet etmediğini, bu ülkenin vatandaşı olmadığını, bu ülkede bulunmadığını, ya da bu ülkenin denetimi altında bulunmadığını taahhüt eder.

24 Ekim 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; mevcut yer sağlayıcıların, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay içerisinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvurarak "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi" almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, bayilik hizmeti almış olan müşterinin "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" alması zorunludur. Aynı şekilde sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin de "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" alması ya da sunucularında tuttuğu alan adı bilgisini her ayın sonunda Tunaelektronik 'e bildirilmesi zorunludur. Sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin günlüklerini 6 ay boyunca saklaması ya da Tunaelektronik ' in saklaması için  başvurması gerekmektedir, bu başvuruyu yapma sorumluluğu ve kütük akış biçimini Tunaelektronik ' in istediği düzende yapılması müşteri sorumluluğundadır.
3.4             Sözleşmenin Geçerliliği. Sözleşmenin tamamındaki koşullardan herhangi birinin yasalara aykırı, geçersiz, ya da herhangi bir sebeple uygulanamaz olması durumunda, bu koşul sözleşmeden ayrı olarak değerlendirilir ve sadece o hükmün geçersizliği söz konusu olur, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.  İlgili hükmün geçersizliği durumunda, Tunaelektronik  Müşteriye olan yükümlülükleri, Müşterinin Tunaelektronik ' e hizmet için ödediği miktarla sınırlı olacaktır ve Müşterinin bu miktarı, ilgili maddenin geçersiz sayılması tarihini izleyen 3 ay içinde talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, Müşteri maddenin geçersizliğinden doğan para iadesi hakkını kaybetmiş sayılır. 
3.5             Teminat ve Beyanlar. Müşteri, Tunaelektronik 'e (1) 18 yaş veya üzerinde olduğunu (2) bu sözleşmeyi imzalayacak yasal ehliyete sahip olduğunu; (3) Plan(lar)ını sadece yasal amaçlarla kullanacağını ve işbu Sözleşme ve bağlı tüm politika ve kurallara uygun kullanacağını; (4) Plan(lar)ından maddi olarak sorumlu olacağını; (5) yasal olmayan sitelere link vermeyeceğini; (6) Plan(lar)ının kullanımıyla başkaları tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir kılınan veya dağıtılan, içerik, iddia, teminat, garanti, işin şekli ya da işin yapıldığı adres ve benzeri her türlü materyalin doğruluğunu tasdik ettiğini; (7) içeriğin herhangi bir üçüncü şahsın haklarını (fikri mülkiyet hakları da dahil) ya da yürürlükteki yasa, düzenleme veya kuralları ihlal etmeyeceğini, ve özellikle Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Hukuk Mevzuatının getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini, aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6             Takvim Müşteri Tunaelektronik ' in yapacağı her türlü konudaki duyurular için, Tunaelektronik  web sitesindeki tavimi düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri'nin takvimi takip etmemesi sonucu doğabilecek her türlü aksaklık, zarar ve benzeri, müşterinin kendi sorumluluğudur.
 
Madde – 4 FİYAT ve ÖDEME:
4.1            Ödeme. Tunaelektronik Plan(lar)ı "abonelik" sistemi değildir, hizmet başlangıcı ile ücrete tabidir. Müşterinin Plan(lar)ı için gereken bütün ücretler, Plan(lar)ın en güncel fiyatlarına göre, Tunaelektronik hizmeti sağlamaya başladığı anda, Tunaelektronik ' e ödenecektir. Müşteri, kayıt olmasından hemen sonra, Plan(lar)ı için kredi kartı, havale ya da kişisel çek kullanarak ödeme yapmak durumundadır. Müşteri, Plan(lar)ı için ödeme yapmasının hemen ardından,  Plan(lar)la ilgili her türlü ücretlendirmeyi yapma hakkını Tunaelektronik ' e vermiş olur. Müşterinin çekle ödeme yapmayı tercih etmesi durumunda, Müşteri Tunaelektronik ' e, belirtilen miktarları, Müşterinin banka hesabından otomatik olarak Müşterinin Kontrol Panelindeki bakiyesine aktarma yetkisini verir. Müşterinin kredi kartı ile ödeme yapması durumunda, kartı ile ilgili, Tunaelektronik ' in müşteriden hizmet bedelini tahsil etmesine engel olacak herhangi bir değişiklikten (kart numarası, son kullanma tarihi, kartın iptal edilmesi, ve fatura adresi ve benzeri) Tunaelektronik ' i haberdar etmekle yükümlüdür. Çek / para havaleleri, her gerektiğinde olacak şekilde, web sitesinde bulunan Ödeme Bilgileri bölümünden planlanarak gönderilebilir. Çek / Para havalelerinin geri ödenmesi söz konusu değildir. Buna ek olarak, 30 Günlük Para İadesi Garantisi de çek ödemelerinde geçerli değildir.
 
Madde – 5 UYUŞMAZLIK:
5.1            Uyuşmazlık. Müşteri, işbu belgedeki sözleşme şartlarını ya da Tunaelektronik ' in herhangi bir direktifini kabul etmemesi halinde, sipariş formundaki "Kabul Ediyorum" kutucuğunu işaretlemez, böylece Müşterinin Plan(lar)ı oluşturulamayacaktır. Müşteri HERHANGİ BİR Tunaelektronik  belgesinde yapılacak herhangi bir değişikliği onaylamadığı takdirde, Tunaelektronik 'i hemen işbu sözleşmeyi feshettiğine ve böylece Tunaelektronik 'de olan Plan(lar)ını da sona erdirdiğine ilişkin haberdar etmelidir.
5.2             Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Tunaelektronik ' in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks veya e–posta sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin Tunaelektronik  ile Müşteri arasındaki ilişkilerde dayanak aranmaksızın ve teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. Tunaelektronik  defter kayıt ve belgelerinin esas alınacağına dair işbu madde, taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlık durumunda Tunaelektronik kayıtları esas alınır.
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda istanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 
Madde – 6 TEBLİGAT ADRESİ:
 
Müşteri tüm tebligatlar için Tunaelektronik 'e bildirdiği adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini Tunaelektronik ' e derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, Tunaelektronik  kayıtlarında bulunan adresine yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Scroll